Конференции

П Л А Н
за провеждане на международни научни конференции в България

в 2017 -2018 гг.


п/п
Заглавие Място за извършването Терминът за извършването
1. 18-th International Conference on Computer Systems and Technologies

CompSysTech’17
Информация: http://www.compsystech.org/

University of Ruse, Bulgaria 23-24 June 2017
2. International conference “Food Science, Engineering and Technologies 2017”
Информация: http://scienwork.uft-plovdiv.bg/en/index
Plovdiv, Bulgaria 20-21 октомври

2017

3. ІII Международна научна конференция “Високи технологии, бизнес, общество 2018”
Информация: http://www.hightechsociety.eu/
Боровец,
България
12-15 марти
2018 р.